Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové aplikace ExpresDoklad dostupné na adrese https://2kucetnictvi.cz (dále jen „aplikace“). Aplikace je webovou službou sloužící primárně k vystavování účetních dokladů, jejich tisku či odesílání na emailovou adresu obchodních partnerů.
 • Poskytovatelem aplikace je společnost Spiew s. r. o., se sídlem Pernerova 676/51, Praha 8- Karlín, 186 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248695, IČ: 04512545, DIČ: CZ04512545 (dále jen “poskytovatel”).
 • Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Každý uživatel je identifikován přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci.
 • Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
 • Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele. Poskytovatel uděluje uživateli na základě smluvního ujednání omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 • Uživatel musí užívat aplikaci a v souladu s tímto smluvním ujednání.
 • Uživatel má právo užívat aplikaci v takovém rozsahu, jaký mu typ jeho uživatelské licence umožňuje. (Typy licencí: Zdarma, Start, Elegant, Enterprise)
 • Uživatelský účet vzniká registrací potenciálního uživatele. Uživatel je povinen při registraci uvést své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.
 • Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla do aplikace před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.
 • Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou aplikací zpracovává. Uživatel se dále zavazuje poskytovanou aplikaci užívat v souladu s právním řádem České republiky.
 • Uživatel nesmí z vygenerovaných dokladů odstraňovat ani žádným způsobem měnit ochranné značky, nebo název aplikace.
 • Uživatel je povinen zaplatit za poskytnutí služeb poskytovateli cenu v rozsahu a způsobem stanoveným v souladu s tímto smluvním ujednáním a platným ceníkem zpřístupněným veřejnosti prostřednictvím internetové stránky https://2kucetnictvi.cz.
 • Uživatel má právo kdykoli odstoupit od tohoto smluvního ujednání zrušením svého uživatelského účtu. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Aplikace může být poskytována bezplatně či za úplatu v závislosti na typu licence. Licence mají vliv na rozsah funkcí aplikace.
 • Specifikace jednotlivých licencí a aktuální ceník je k dispozici na  https://2kucetnictvi.cz.
 • Uživatel má možnost vyzkoušet si licenci „FIRMA“ po dobu prvních dvou měsíců zdarma (Případně se slevovým kódem po dobu tří měsíců). Licence „FIRMA“ je uživateli k dispozici od okamžiku provedení registrace. Po uplynutí zkušební doby se aplikace přepne do licence „Zdarma“ a to na neomezeně dlouhou dobu. Jakákoli placená licence se uživateli zpřístupní po provedení objednávky.
 • Úhrady za placené licence se provádějí na základě vystavené zálohové faktury s třídenní spatností a jsou nevratné.
 • Cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na účet poskytovatele. Po uhrazení zálohové faktury uživatel obdrží zálohový daňový doklad. Fakturace probíhá pouze elektronickým způsobem.
 • V případě neuhrazení zálohové faktury v době splatnosti, je uživatel v aplikaci opětovně omezen na licenci “Zdarma”.
 • Poskytovatel je oprávněn zablokovat účet uživateli, který opakovaně provedl objednávku licence, ale neuhradil ji v souladu s platebními podmínkami. Před případným zablokováním účtu bude uživatel vždy informován formou emailu. Poskytovatel má právo přerušit u blokovaného účtu automatické procesy např. vystavování a odesílání pravidelných faktur a upomínek.
 • Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb.

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • Poskytovatel aplikace nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou jejím užíváním.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí aplikací vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami České republiky. O bezchybnosti a úplnosti dokladů se musí ujistit sám uživatel.
 • Toto smluvní ujednání neupravuje podmínky užívání služeb, které aplikace pouze zprostředkovává a tedy není jejich poskytovatelem. Poskytovatelé takovýchto služeb jsou naši obchodní partneři a podmínky užívání služeb mají ošetřeno ve svých vlastních smluvních podmínkách.
 • Poskytovatel má právo zrušit účet uživatele, který porušuje smluvní ujednání, nebo záměrně poškozuje aplikaci či jejího poskytovatele.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, pokud bude po dobu delší než 12 měsíců neaktivní. Uživatel bude před případným zrušením jeho účtu informován prostřednictvím emailu.
 • Poskytovatel má právo smazat účet uživateli, který prokazatelně užívá IČ jiné společnosti, které takto brání v založení vlastního účtu. Před smazáním účtu bude uživatel vždy nejprve dotazován a informován prostřednictvím emailu.
 • Aplikace nezabezpečuje archivaci registraturních záznamů/uchovávání účetních dokladů vložených nebo vytvořených uživatelem v rámci poskytnutí služby podle zákona, resp. podle příslušných ustanovení daňových všeobecně závazných právních předpisů. Poskytovatel nezodpovídá za škodu, která případně vznikne uživateli v souvislosti s jeho povinnostmi stanovenými v oblasti uchovávání účetních dokladů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Potvrzením tohoto Smluvního ujednání uděluje uživatel souhlas poskytovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Za účelem realizace smluvního ujednání poskytovatel zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro jeho plnění- uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a informace vztahující se k zajištění chodu aplikace.
 • Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje uživatelů pro účely tvorby interní databáze, statistického zpracování a průzkumu trhu. Při získávání a zpracovávání údajů bude poskytovatel užívat takových technických prostředků a postupů, aby nebylo za žádných okolností  možno data přiřadit ke konkrétnímu uživatelskému účtu nebo osobě. Tyto údaje budou tedy zcela anonymní. Souhrnné statistiky o uživatelích mohou být poskytovatelem zveřejněny.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet. Anonymizované osobní údaje uživatele budou zpracovávány po dobu potřebnou pro tvorbu interní databáze, statistického zkoumání a průzkumu trhu. Na žádost uživatele, budou bezodkladně zlikvidována veškerá osobní data včetně těch anonymizovaných.
 • Osobní údaje uživatele jsou poskytovatelem zpracovávány i pro marketingové účely, tímto se rozumí využití kontaktních údajů uživatele za účelem šíření obchodních sdělení poskytovatele dle zákona č. 480/2004 Sb o některých službách informační společnosti. Souhlas uživatele se zpracováváním osobních údajů pro marketingové účely se při uzavření smluvního jednání s poskytovatelem automaticky předpokládá, lze však ze strany uživatele kdykoli odvolat. Pokud tak uživatel neučiní, budou jeho osobní údaje pro marketingové účely zpracovávány po dobu, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet.
 • Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby poskytovatel využívá pro zajištění chodu aplikace. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez souhlasu uživatele jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.
 • Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci atd.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se na poskytovatele obrátí orgán veřejné moci v souvislosti s vedením konkrétního občanského, obchodního, správního (včetně daňového a registračního), trestního nebo jiného řízení, poskytovatel je povinen poskytnout tomuto orgánu všechny informace, které budou mít k dispozici a poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení povinností poskytovatelem dle tohoto smluvního ujednání.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pro případ řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem platí jako rozhodné právo- právo České Republiky. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. je určen jako místně příslušný soud- soud v Praze.
 • Toto smluvní ujednání může být poskytovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností 14 dní po okamžiku jeho zveřejnění na webu https://2kucetnictvi.cz. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního ujednání.
 • Toto smluvní ujednání je platné a účinné od 10.1.2017.